Grid View:

سنسور Area Reflective با خروجی NPN - کلکتور باز مدل AMA145915

(0)
2,053,750تومان
محصول AMA145915 جزو گروه سنسورهای نوری طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Panasonic Electronic Components می باشد. محصول AMA145915 از نوع سنسورهای Area Reflective بوده و فاصله حس گری آن 15c متر می..
عدم موجودی در انبار

سنسور با خروجی دیجیتال مدل PYD 5790

(0)
0تومان
محصول PYD 5790 جزو گروه سنسورهای نوری طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Excelitas Technologies می باشد. محصول PYD 5790 از نوع سنسورهای - بوده و فاصله حس گری آن - می باشد. نوع خروجی این سنسور دیجی..

سنسور حرکتی- پیروالکتریک- PIR (مادون قرمز پسیو) با خروجی آنالوگ مدل AMN21111

(0)
2,520,300تومان
محصول AMN21111 جزو گروه سنسورهای نوری طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Panasonic Electric Works می باشد. محصول AMN21111 از نوع سنسورهای Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) بوده و فاصله ..

سنسور حرکتی- پیروالکتریک- PIR (مادون قرمز پسیو) با خروجی آنالوگ مدل AMN21112

(0)
2,520,300تومان
محصول AMN21112 جزو گروه سنسورهای نوری طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Panasonic Electric Works می باشد. محصول AMN21112 از نوع سنسورهای Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) بوده و فاصله ..

سنسور حرکتی- پیروالکتریک- PIR (مادون قرمز پسیو) با خروجی آنالوگ مدل AMN22111

(0)
2,645,850تومان
محصول AMN22111 جزو گروه سنسورهای نوری طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Panasonic Electric Works می باشد. محصول AMN22111 از نوع سنسورهای Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) بوده و فاصله ..

سنسور حرکتی- پیروالکتریک- PIR (مادون قرمز پسیو) با خروجی آنالوگ مدل AMN22112

(0)
2,645,850تومان
محصول AMN22112 جزو گروه سنسورهای نوری طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Panasonic Electric Works می باشد. محصول AMN22112 از نوع سنسورهای Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) بوده و فاصله ..

سنسور حرکتی- پیروالکتریک- PIR (مادون قرمز پسیو) با خروجی آنالوگ مدل AMN23111

(0)
2,571,450تومان
محصول AMN23111 جزو گروه سنسورهای نوری طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Panasonic Electric Works می باشد. محصول AMN23111 از نوع سنسورهای Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) بوده و فاصله ..

سنسور حرکتی- پیروالکتریک- PIR (مادون قرمز پسیو) با خروجی آنالوگ مدل AMN23112

(0)
2,520,300تومان
محصول AMN23112 جزو گروه سنسورهای نوری طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Panasonic Electric Works می باشد. محصول AMN23112 از نوع سنسورهای Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) بوده و فاصله ..

سنسور حرکتی- پیروالکتریک- PIR (مادون قرمز پسیو) با خروجی آنالوگ مدل AMN24111

(0)
2,661,350تومان
محصول AMN24111 جزو گروه سنسورهای نوری طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Panasonic Electric Works می باشد. محصول AMN24111 از نوع سنسورهای Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) بوده و فاصله ..

سنسور حرکتی- پیروالکتریک- PIR (مادون قرمز پسیو) با خروجی آنالوگ مدل AMN24112

(0)
2,661,350تومان
محصول AMN24112 جزو گروه سنسورهای نوری طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Panasonic Electric Works می باشد. محصول AMN24112 از نوع سنسورهای Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) بوده و فاصله ..

سنسور حرکتی- پیروالکتریک- PIR (مادون قرمز پسیو) با خروجی آنالوگ مدل EKMC2600100K

(0)
998,200تومان
محصول EKMC2600100K جزو گروه سنسورهای نوری طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Panasonic Electric Works می باشد. محصول EKMC2600100K از نوع سنسورهای Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) بوده ..

سنسور حرکتی- پیروالکتریک- PIR (مادون قرمز پسیو) با خروجی آنالوگ مدل EKMC2601111K

(0)
1,099,725تومان
محصول EKMC2601111K جزو گروه سنسورهای نوری طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Panasonic Electric Works می باشد. محصول EKMC2601111K از نوع سنسورهای Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) بوده ..

سنسور حرکتی- پیروالکتریک- PIR (مادون قرمز پسیو) با خروجی آنالوگ مدل EKMC2601112K

(0)
1,099,725تومان
محصول EKMC2601112K جزو گروه سنسورهای نوری طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Panasonic Electric Works می باشد. محصول EKMC2601112K از نوع سنسورهای Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) بوده ..

سنسور حرکتی- پیروالکتریک- PIR (مادون قرمز پسیو) با خروجی آنالوگ مدل EKMC2601113K

(0)
1,099,725تومان
محصول EKMC2601113K جزو گروه سنسورهای نوری طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Panasonic Electric Works می باشد. محصول EKMC2601113K از نوع سنسورهای Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) بوده ..

سنسور حرکتی- پیروالکتریک- PIR (مادون قرمز پسیو) با خروجی آنالوگ مدل EKMC2603111K

(0)
1,034,625تومان
محصول EKMC2603111K جزو گروه سنسورهای نوری طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Panasonic Electric Works می باشد. محصول EKMC2603111K از نوع سنسورهای Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) بوده ..
نمایش 1 تا 15 از 196 (14 صفحه)