Grid View:

ترانس صوتی 100 هرتز الي 15 کيلوهرتز مدل 125BSE

(0)
3,498,850تومان
ترانس مدل 125BSE جزو محصولات دسته ترانس های صوتی طبقه بندی می گردد. این ترانس محصول برند Hammond Manufacturing می باشد. نسبت دور اولیه به ثانویه در این ترانس - می باشد. امپدانس طرف اولیه ترانس 125BSE ..

ترانس صوتی 100 هرتز الي 15 کيلوهرتز مدل 125DSE

(0)
3,965,025تومان
ترانس مدل 125DSE جزو محصولات دسته ترانس های صوتی طبقه بندی می گردد. این ترانس محصول برند Hammond Manufacturing می باشد. نسبت دور اولیه به ثانویه در این ترانس - می باشد. امپدانس طرف اولیه ترانس 125DSE ..

ترانس صوتی 100 هرتز الي 15 کيلوهرتز مدل 125ESE

(0)
4,605,925تومان
ترانس مدل 125ESE جزو محصولات دسته ترانس های صوتی طبقه بندی می گردد. این ترانس محصول برند Hammond Manufacturing می باشد. نسبت دور اولیه به ثانویه در این ترانس - می باشد. امپدانس طرف اولیه ترانس 125ESE ..

ترانس صوتی 100 هرتز الي 15 کيلوهرتز مدل 125FSE

(0)
6,180,625تومان
ترانس مدل 125FSE جزو محصولات دسته ترانس های صوتی طبقه بندی می گردد. این ترانس محصول برند Hammond Manufacturing می باشد. نسبت دور اولیه به ثانویه در این ترانس - می باشد. امپدانس طرف اولیه ترانس 125FSE ..

ترانس صوتی 100 هرتز الي 15 کيلوهرتز مدل 125GSE

(0)
7,462,425تومان
ترانس مدل 125GSE جزو محصولات دسته ترانس های صوتی طبقه بندی می گردد. این ترانس محصول برند Hammond Manufacturing می باشد. نسبت دور اولیه به ثانویه در این ترانس - می باشد. امپدانس طرف اولیه ترانس 125GSE ..

ترانس صوتی 100 هرتز الي 9 کيلوهرتز مدل 1.17E+18

(0)
2,180,075تومان
ترانس مدل 1.17E+18 جزو محصولات دسته ترانس های صوتی طبقه بندی می گردد. این ترانس محصول برند Hammond Manufacturing می باشد. نسبت دور اولیه به ثانویه در این ترانس - می باشد. امپدانس طرف اولیه ترانس 1.17E..

ترانس صوتی 100 هرتز الي 9 کيلوهرتز مدل 117F2

(0)
1,619,650تومان
ترانس مدل 117F2 جزو محصولات دسته ترانس های صوتی طبقه بندی می گردد. این ترانس محصول برند Hammond Manufacturing می باشد. نسبت دور اولیه به ثانویه در این ترانس - می باشد. امپدانس طرف اولیه ترانس 117F2 بر..

ترانس صوتی 100 هرتز الي 9 کيلوهرتز مدل 117F32

(0)
2,907,250تومان
ترانس مدل 117F32 جزو محصولات دسته ترانس های صوتی طبقه بندی می گردد. این ترانس محصول برند Hammond Manufacturing می باشد. نسبت دور اولیه به ثانویه در این ترانس - می باشد. امپدانس طرف اولیه ترانس 117F32 ..

ترانس صوتی 100 هرتز الي 9 کيلوهرتز مدل 117F4

(0)
1,552,950تومان
ترانس مدل 117F4 جزو محصولات دسته ترانس های صوتی طبقه بندی می گردد. این ترانس محصول برند Hammond Manufacturing می باشد. نسبت دور اولیه به ثانویه در این ترانس - می باشد. امپدانس طرف اولیه ترانس 117F4 بر..

ترانس صوتی 100 هرتز الي 9 کيلوهرتز مدل 117F8

(0)
1,718,250تومان
ترانس مدل 117F8 جزو محصولات دسته ترانس های صوتی طبقه بندی می گردد. این ترانس محصول برند Hammond Manufacturing می باشد. نسبت دور اولیه به ثانویه در این ترانس - می باشد. امپدانس طرف اولیه ترانس 117F8 بر..

ترانس صوتی 100 هرتز الي 9 کيلوهرتز مدل 117G16

(0)
1,982,150تومان
ترانس مدل 117G16 جزو محصولات دسته ترانس های صوتی طبقه بندی می گردد. این ترانس محصول برند Hammond Manufacturing می باشد. نسبت دور اولیه به ثانویه در این ترانس - می باشد. امپدانس طرف اولیه ترانس 117G16 ..

ترانس صوتی 100 هرتز الي 9 کيلوهرتز مدل 117K16

(0)
1,916,900تومان
ترانس مدل 117K16 جزو محصولات دسته ترانس های صوتی طبقه بندی می گردد. این ترانس محصول برند Hammond Manufacturing می باشد. نسبت دور اولیه به ثانویه در این ترانس - می باشد. امپدانس طرف اولیه ترانس 117K16 ..

ترانس صوتی 100 هرتز الي 9 کيلوهرتز مدل 117K32

(0)
2,644,075تومان
ترانس مدل 117K32 جزو محصولات دسته ترانس های صوتی طبقه بندی می گردد. این ترانس محصول برند Hammond Manufacturing می باشد. نسبت دور اولیه به ثانویه در این ترانس - می باشد. امپدانس طرف اولیه ترانس 117K32 ..

ترانس صوتی 100 هرتز الي 9 کيلوهرتز مدل 117K4

(0)
1,586,300تومان
ترانس مدل 117K4 جزو محصولات دسته ترانس های صوتی طبقه بندی می گردد. این ترانس محصول برند Hammond Manufacturing می باشد. نسبت دور اولیه به ثانویه در این ترانس - می باشد. امپدانس طرف اولیه ترانس 117K4 بر..

ترانس صوتی 100 هرتز الي 9 کيلوهرتز مدل 117K8

(0)
1,850,200تومان
ترانس مدل 117K8 جزو محصولات دسته ترانس های صوتی طبقه بندی می گردد. این ترانس محصول برند Hammond Manufacturing می باشد. نسبت دور اولیه به ثانویه در این ترانس - می باشد. امپدانس طرف اولیه ترانس 117K8 بر..
نمایش 1 تا 15 از 322 (22 صفحه)